Ο Δήμαρχος Πετρούπολης, προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανακήρυξη μειοδότη για «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης ανοικτού κολυμβητηρίου Δήμου Πετρούπολης» , σύμφωνα με τη μελέτη 3/2022 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 355.466,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%).
Φορέας χρηματοδότησης είναι το πρόγραμμα ΦΙΛOΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της πρόσκλησης IV της πράξης «Αναβάθμιση ανοικτού κολυμβητηρίου Δήμου Πετρούπολης ποσού 296.704,56€ και το ποσό των 58.761,44€ από ΣΑΤΑ του Δήμου. Είναι δε εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Πετρούπολης με Κ.Α. 64-7131.0002 και Α.Α.Υ 194/2-1-2022 . CPV 43324100-1.

Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε (120) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 14/02/2022
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11/3/2022 και ώρα 15:00.μ.μ
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών θα γίνει στις 17/03/2022 και ώρα 12.00μ.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ www.promitheus.gov.gr., στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο με αριθμό συστήματος: 155079

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό (2%) επί της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς ΦΠΑ ήτοι:
ΟΜΑΔΑ Α: ποσού 4.124,33€
ΟΜΑΔΑ Β: ποσού 1.609,€

Προβλέπεται η σχετική κατάθεση δειγμάτων για την παραλαβή σύμφωνα με το άρθρο 214 του ν. 4412/2016, εφόσον ζητηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της μελέτης 3/2022 και της διακήρυξης στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου τηλ. 213 2024409/456 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.petroupoli.gov.gr & www.promitheus.gov.gr
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ν4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε.

 

 

Αρχεία:

Περίληψη Διακήρυξης
Διακήρυξη
Μελέτη Προμήθειας 
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς