Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού µε διαπραγµάτευση (µε δηµοσίευση προκήρυξης), δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις των: Ν. 2286/95, Ν.3463/06, Ν. 3852/10, Π.Δ. 60/07 και Υ.Α. 11389/93 όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν, για την ανακήρυξη μειοδότη για την προμήθεια τροφίμων (είδη οπωροπωλείου).
Ενημερωθείτε αναλυτικά από την διακήρυξη.