Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) της υπ αριθμ 08/2021 μελέτης του Δήμου για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 199.999,23 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με κωδικούς CPV: 34993000-4 (Φωτιστικά οδών).

Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε (120) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:08 /03/2021
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30/03/2021 και ώρα 15:00 μ.μ
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών θα γίνει στις 05/04/2021 και ώρα 12.00 μ.μ.

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 107231

 

Αρχεία:

  1. Περίληψη Διακήρυξης
  2. Διακήρυξη
  3. Μελέτη
  4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
  5. ΤΕΥΔ