Παράταση Υποβολής Αιτήσεων & Αύξηση Οικογενειακού Εισοδήματος για το πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Οικογενειών, με παιδιά προσχολικής ηλικίας, Περιόδου 2020-2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΤΑΑ, αποφάσισε την παράταση των προθεσμιών των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, κατόπιν της με αρ. Πρωτ.Δ11/οικ.37914/1660/24.9.2020 τροποποίηση της υφιστάμενης ΚΥΑ.

Επίσης, με την προαναφερόμενη ΚΥΑ καθορίζεται υψηλότερο οικογενειακό εισόδημα ως προϋπόθεση συμμετοχής, ενώ περιλαμβάνονται ακόμα και άλλες τροποποιήσεις που αφορούν στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας ανάδειξης ωφελούμενων.

Συγκεκριμένα:
Υποψήφιοι με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως τριάντα έξι χιλιάδες (36.000,00) ευρώ για αιτούντες-σες που έχουν έως δύο (2) παιδιά,
έως τριάντα εννέα χιλιάδες (39.000,00) ευρώ για αιτούντες-σες που έχουν έως τρία (3) παιδιά,
έως σαράντα δύο χιλιάδες (42.000,00) ευρώ για αιτούντες-σες που έχουν τέσσερα (4) παιδιά
και έως σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000,00) ευρώ για αιτούντες-σες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.

Ως εκ τούτου, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης παρατείνεται ως ακολούθως:

Περίοδος ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής 8/9/2020 – 2/10/2020
Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων 6/10/2020
Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων 7/10/2020 – 9/10/2020
Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων 13/10/2020