Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Δήμου Πετρούπολης

Ο Δήμος Πετρούπολης προτίθεται να προβεί στη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, με τις διαδικασίες και τη σύσταση που προβλέπονται με το άρθρο 6 του Ν. 4604/2019 και την προσθήκη του άρθρου 70Α στο Ν.3852/2010 (Α’87) καθώς και στην πρόσφατη σχετική Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (Αρ. 67, Α.Π. 23624/14.4.2020).

Για τον λόγο αυτό απευθύνει δημόσια πρόσκληση σε:

• Τοπικούς εμπορικούς-επαγγελματικούς συλλόγους και συνεταιριστικές οργανώσεις

• Ενώσεις Συλλόγων Γονέων του Δήμου

• Τοπικούς γυναικείους-φεμινιστικούς συλλόγους-φεμινιστικές οργανώσεις ή μη κυβερνητικές οργανώσεις με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων

• Εμπειρογνώμονες δημότες-σες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων, εφόσον το επιθυμούν, να εκφράσουν τη βούλησή τους για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Πετρούπολης

Ορίζοντας και τους εκπροσώπους τους με τους εξής τρόπους:

Εγγράφως, με αίτηση τους στον Δήμο Πετρούπολης, στη Διεύθυνση Παιδείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής, επί της οδού Κρήτης 2, 13232 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ή με email στη διεύθυνση: paideias_koin.pronoias@petroupoli.gov.gr το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 18:00.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
H Δημοτική Επιτροπή Ισότητας (Δ.ΕΠ.ΙΣ.), σύμφωνα με τον νόμο, αποτελεί συμβουλευτικό προς το δημοτικό συμβούλιο όργανο, με τις εξής αρμοδιότητες:

1) συνεργάζεται με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του Δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο

2) διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής

3) συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο

4) συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της Γ.Γ.Ι.Φ. για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Ενδεικτικά όπως προκύπτει από την Αιτιολογική Έκθεση του ν.4604/2019, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας αναλαμβάνει τη συν διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, ημερίδων-συνεδρίων, επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων σε θέματα κακοποίησης-πρόληψης της βίας, υγείας, γυναικείας απασχόλησης και πολιτικών ίσων ευκαιριών, ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, συνεργασία με τις γυναίκες καλλιτέχνιδες των Δήμων και των Περιφερειών σε συνεργασία με την Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση και με τις μονάδες υγείας για ενημερωτικές εκδηλώσεις που απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες των Δήμων κ.λ.π..