Προμήθεια πάνελ οροφής και εργασίες για την αντικατάσταση της στέγης του νέου οστεοφυλακίου.
Ο Δήμος Πετρούπολης για την προμήθεια πάνελ οροφής και εργασίες για την αντικατάσταση της στέγης του νέου οστεοφυλακίου (μελέτη 31/2020 της Τεχνικής Υπηρεσίας , αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20REQ006819140), σας καλεί  όπως καταθέσετε σχετική οικονομική  προσφορά, μέχρι την Τετάρτη 10/6/2020 όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως τις 14:00 (προσωπικά ή μέσω courier ή με email) .
Για την κάλυψη της δαπάνης της εν λόγω προμήθειας υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος  οικονομικού έτους 2020 ( Α.Α.Υ 551 3-6-2020) έως του ποσού 23.970,00 € με το ΦΠΑ .
Αρχεία:
1. Περίληψη διακήρυξης.
2. Μελέτη