ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου που αφορά στην κατασκευή του έργου «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ», με προϋπολογισμό 27.700,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού που συστάθηκε για το εν λόγω έργο, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην Πετρούπολη, οδός Κ. Βάρναλη 67, στις 26/02/2019 (ημέρα Τρίτη). Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.
Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται στη σχετική αναλυτική Διακήρυξη και τα συνοδευτικά αρχεία του διαγωνισμού.
ΑΡΧΕΙΑ:
00 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
01 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
02 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
03 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
04 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
05 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΕΤΕΠ
06 ΓΣΥ
07 ΕΣΥ
08 ΤΣΥ
09 ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΜΒΟΥ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ
10 T.E.Y.Δ_ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ.