Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πετρούπολης, κήρυξε άγονη την ανοικτή προφορική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσίες Πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου και να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν.3463/2006 περί απευθείας μίσθωσης. Κατόπιν τούτου ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός προθεσμίας ΔΕΚΑ (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, δηλ. έως την 13η Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν.3463/2006 περί απευθείας μίσθωσης.

Ενημερωθείτε από το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.

Αρχεία:

Ανακοίνωση