Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης- Απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης- Απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σας ενημερώνουμε ότι, βάσει των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Δ13/οικ./33475/1935/15-06-2018 (ΦΕΚ Β’ 2281) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Κανονισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από 1η  Νοεμβρίου του 2018, τα νέα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη των δυνητικά ωφελούμενων στο πρόγραμμα είναι τα παρακάτω:
1) Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη της οικογένειας, καθώς και των ατόμων που τυχόν φιλοξενούνται στο συγκεκριμένο νοικοκυριό με γνήσιο υπογραφής. Το έγγραφο παρέχεται από το Κέντρο Κοινότητας, τα Κ.Ε.Π. και την ιστοσελίδα του προγράμματος (http://www.keaprogram.gr).
2) Ταυτότητα ή άδεια διαμονής & διαβατήριο σε ισχύ του ατόμου που αιτείται, καθώς και όλων των ενήλικων φιλοξενούμενων μελών.
3) Έντυπο Ε1 τελευταίου φορολογικού έτους όλων των ενήλικων μελών και των φιλοξενουμένων, εφόσον υπάρχουν.
4) Ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε ισχύ για τουλάχιστον 6 μήνες, εφόσον ενοικιάζει κατοικία.
5) Σε περίπτωση παραχωρημένης κατοικίας, η παραχώρηση πρέπει να είναι φανερή στην τελευταία φορολογική δήλωση και να υπάρχει λογαριασμός ΔΕΗ στο όνομα του δικαιούχου.
6) Για τα μέλη των νοικοκυριών κάτω των 45 ετών: τελευταίος απολυτήριος τίτλος εκπαίδευσης (απολυτήριο γυμνάσιου τουλάχιστον). Σε άλλη περίπτωση, βεβαίωση φοίτησης σε σχολείο (ΕΠΑΛ ,Δεύτερης Ευκαιρίας).
7) Για τα ανήλικα μέλη των νοικοκυριών, βεβαίωση φοίτησης στην αντίστοιχη εκπαιδευτική βαθμίδα.
8) Φωτοτυπία IBAN τραπεζικού λογαριασμού του ατόμου που αιτείται (πρώτος ή δεύτερος δικαιούχος).
9) Σε περίπτωση ανεργίας, βεβαίωση ανεργίας από τα ΚΕΠ ή τον ΟΑΕΔ (όχι την κάρτα ανεργίας).
10) Λογαριασμός ΔΕΗ.
11) Σε περίπτωση διαζυγίου: διαζευκτήριο ή σε περίπτωση διάστασης οποιοδήποτε δικαστικό έγγραφο ή έντυπο Μ1.
12) Σε περίπτωση μονογονεϊκότητας: απόφαση δικαστηρίου που ρυθμίζει την επιμέλεια (μόνιμη ή προσωρινή).
13) Σε περίπτωση εργασίας εντός του 6μηνου που υποβάλετε την αίτηση: ένσημα από ασφαλιστικό φορέα και μισθολογικές καταστάσεις από εργοδότη ανα μηνά.
14)  Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
15) Κάθε απαραίτητο δικαιολογητικό που τεκμηριώνει πιθανές αλλαγές στα κριτήρια ένταξης.
Ενημερώνουμε επίσης ότι:
• οι αιτήσεις θα υποβάλλονται πλέον κάθε 6 (έξι) μήνες από την ημερομηνία της τελευταίας αίτησης και εφόσον αυτή έχει ανακληθεί. Εξαιρούνται περιπτώσεις αλλαγής τηλεφώνου, διεύθυνσης κατοικίας ή λογαριασμού τραπέζης.
• Αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα μπορεί να υποβάλλει μόνο ο ενδιαφερόμενος (δηλ. ο αιτών).
• Οι πληρωμές θα γίνονται μέσα στις πέντε τελευταίες ημέρες του επόμενου μήνα.
Για πληροφόρηση σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων σας για ένταξη στο πρόγραμμα μπορείτε να προσέρχεστε στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πετρούπολης, το οποίο βρίσκεται επί των οδών Αθανασίου Διάκου 88α & Αγίου Δημητρίου ή να καλείτε στο τηλέφωνο 210-5064105, από Δευτέρα ως Παρασκευή και μεταξύ των ωρών 08:30 με 13:00.
 
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης- Απαραίτητα δικαιολογητικά.