ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ .

Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει, την σύμβαση μίσθωσης έργου με έναν (1) Iατρό, για την παροχή υπηρεσιών στο Δήμο Πετρούπολης και ειδικότερα για την ιατρική παρακολούθηση των αθλουμένων στο Κολυμβητήριο του Δήμου.

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα συναφθεί για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες.

Ο Ιατρός θα πρέπει να έχει τα παρακάτω τυπικά προσόντα:
– Πτυχίο Ιατρικής Σχολής.
– Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.
– Εργασιακή Εμπειρία

Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση aitisi@petroupoli.gov.gr, για χρονικό διάστημα μιας (1) ημερολογιακής ημέρας, ήτοι 10/06/2021.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
– Τίτλοι σπουδών
–  Άδεια άσκησης επαγγέλματος
– Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας
– Βιογραφικό Σημείωμα
– Βεβαιώσεις εμπειρίας

Αρχεία

Ανακοίνωση
Αίτηση