Τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. 75/2021 (ΑΔΑ: 61ΒΒΩΞΣ-ΣΥΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, η νέα ημερομηνία αποσφράγισης για τον διαγωνισμό με Σ.Α.94091 που αφορά στο έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ», είναι η Δευτέρα 05.04.2021 και ώρα 09:00.