Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες, ότι η κεραία κινητής τηλεφωνίας χαμηλής ισχύος που εγκαταστάθηκε στο Ποικίλο όρος, σε θέση νότια των πρώην λατομείων «Γρηγορίου», είναι της εταιρείας COSMOTE.

Η εν λόγω κεραία έχει λάβει την τελική Έγκριση-Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αφού τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα από την Ελληνική Νομοθεσίας, από τις 02-09-2020 με αρ.πρωτ. 56923/2365 και η παρακολούθηση και εφαρμογή της ανατέθηκε στο Δασαρχείο Αιγάλεω.

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να αναζητήσουν την εν λόγω Απόφαση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 61ΩΛΟΡ1Κ-8ΔΒ.

Ο Δήμος Πετρούπολης, σύμφωνα με τον νόμο δεν έχει καμία δικαιοδοσία.

Διαβάστε την σχετική Απόφαση