Εκσκαφέας
Ο Δήμος Πετρούπολης εκσυγχρονίζει τον στόλο του και αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του μέσω του προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II’’
Ο Δήμος Πετρούπολης, μέσω του προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II’’, παρέλαβε την Τετάρτη 8 Απριλίου ένα καινούριο μηχάνημα έργου, που θα ενισχύσει σημαντικά τις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Καθαριότητας – Περιβάλλοντος & Πρασίνου. Πρόκειται για έναν καινούργιο μηχανικό φορτωτή – εκσκαφέα – υδραυλικό σφυρί – αρπάγη, που αποτελούν ένα μέρος της προμήθειας μηχανημάτων έργου που αναμένεται να παραδοθούν μέχρι το τέλος του έτους.

Τα μηχανήματα αυτά θα καλύψουν διάφορες ανάγκες των τεχνικών συνεργείων και των συνεργείων καθαριότητας, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα του Δήμου μας, τόσο στην εκτέλεση των χωματουργικών έργων (εκσκαφές, διανοίξεις ορυγμάτων, επιχωματώσεις, φορτώσεις, συντήρηση ή εκτέλεση διαφόρων έργων) όσο και των εργασιών περισυλλογής μπαζών και ογκωδών αντικειμένων.
Με τα παραπάνω μηχανήματα θα αξιοποιηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό το προσωπικό του Δήμου, καθώς θα βελτιωθεί η παραγωγικότητα του και θα επιτελούνται έργα που σήμερα, με τα υφιστάμενα μέσα, είναι ασύμφορη η εκτέλεση τους.
Ο Δήμος Πετρούπολης εκσυγχρονίζει τον στόλο του και αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, αναμένοντας μετά την ολοκλήρωση των διαγωνισμών την παραλαβή και άλλων μηχανημάτων και οχημάτων που είναι απαραίτητα για το δύσκολο έργο του.
Η συγκεκριμένη πράξη έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού», συνολικού προϋπολογισμού 145.000,00 € μετά από κατάθεση πρότασης χρηματοδότησης από το Τμήμα Προγραμματισμού – Ανάπτυξης και Οργάνωσης του Δήμου.