Δήμος Πετρούπολης

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 38/24.12.2018 του Υπουργείου Εσωτερικών , στις εκλογές του Μαϊου 2019 θα ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που κατοικούν στη χώρα μας, χωρίς την προϋπόθεση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας.
Ειδικότερα, οι πολίτες της ΕΕ που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν στις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές (δημοτικές και περιφερειακές) στην Ελλάδα, οφείλουν να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του δήμου κατοικίας τους.
Με την εγγραφή τους στους παραπάνω εκλογικούς καταλόγους, οι πολίτες της ΕΕ, εφόσον το επιθυμούν, αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για τα αξιώματα του δημάρχου, του δημοτικού συμβούλου και του μέλους του περιφερειακού συμβουλίου.
Για την εγγραφή τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, οι πολίτες της ΕΕ οφείλουν να προσέλθουν στο Δήμο της κατοικίας τους  προσκομίζοντας αποδεικτικά στοιχεία κατοικίας (π.χ. μισθωτήριο, λογ/σμό ΔΕΚΟ στο όνομά τους κ.λ.π.) και αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ, προκειμένου να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση-δήλωση εγγραφής.
Ως προς τις ευρωεκλογές οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να ασκήσουν τα πολιτικά τους δικαιώματα είτε στο κράτος μέλος καταγωγής τους είτε στο κράτος μέλος κατοικίας. Στην περίπτωση που πολίτες της ΕΕ θα επιλέξουν να ψηφίσουν συνδυασμούς/υποψηφίους του κράτους μέλους καταγωγής τους, θα πρέπει να απευθυνθούν στην Πρεσβεία ή το Προξενείο της χώρας τους στην Ελλάδα.
Η προθεσμία εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών και των ευροεκλογών του 2019, λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2019.