Λόγω μη υποβολής θεμάτων μέχρι την ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 19011/15.04.2024 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να καταρτισθεί η ημερήσια διάταξη της 2ης Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, με ημερομηνία διεξαγωγής την 25 Απριλίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, σας γνωρίζουμε ότι η εν λόγω συνεδρίαση δεν θα πραγματοποιηθεί.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΑΘΡΙΤΗΣ