Δήμος Πετρούπολης

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

O Δήμος Πετρούπολης μέσω του Τμήματος Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης, έχει υποβάλει πρόταση ένταξης στο πρόγραμμα «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, υλοποιώντας τα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Τα προσφερόμενα προγράμματα παρέχουν τη δυνατότητα εκπαίδευσης σε ενήλικες κάθε ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου, καθώς και σε άτομα από τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του Δήμου μας.
Ταυτόχρονα, έχει υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών & Παιδείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, στο πρόγραμμα της ΟΧΕ του ΑΣΔΑ για την «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμό – Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού και των Υποδομών Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης στη Δυτική Αθήνα».
Το πρόγραμμα της ΟΧΕ μεταξύ άλλων θα καλύψει επεμβάσεις σε κτήρια για την υποδοχή του προγράμματος «Δια Βίου Μάθησης» προϋπολογισμού: 278.668,00 € και προμήθεια υλικών για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος «Δια Βίου Μάθησης» προϋπολογισμού: 250.000,00 €.
Η Ίδρυση των Κέντρων Διά Βίου και Μάθησης στο Δήμο Πετρούπολης, θα έχει σημαντικά θετικά αποτελέσματα στους πολίτες, γιατί θα ενδυναμώσει την ικανότητα προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων, θα δώσει δυνατότητα πρόσβασης στις εργασιακές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές ευκαιρίες, όπως επίσης στη συμμετοχή στην κοινωνία της πληροφορίας, στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, στο επίπεδο του πολιτισμού και τέλος στην ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων.
Για την αναλυτική πληροφόρηση των πολιτών, θα υπάρξει επόμενη ανακοίνωση με τις δράσεις των τομέων εκπαίδευσης και τις διαδικασίες αιτήσεων.

 
ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ