Αρχική Εγγραφή στα Δημοτολόγια.

Αρχική Εγγραφή στα Δημοτολόγια του Δήμου μας σε περίπτωση μη εγγραφής σε άλλο δημοτολόγιο του Κράτους
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Αρχική Εγγραφή
1. Αίτηση εγγραφής
2. Πιστοποιητικό εγγραφής από Μητρώα Αρρένων (εφόσον αφορά άνδρα)
3. Πιστοποιητικά γεννήσεως των γονέων
4. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων
5. Πιστοποιητικό εγγραφής από Μητρώα Αρρένων του πατέρα
6. Ληξιαρχική πράξη γέννησης
7. Βεβαίωση ότι δεν φέρεται εγγεγραμμένος στο Δήμο ή την Κοινότητα στο Δημοτολόγιο του οποίου όφειλε να εγγραφεί
8. Αποδεικτικό κατοικίας στο Δήμο μας
9. Ληξιαρχική πράξη γάμου (εφόσον έχει τελεσθεί)
10. Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνων (εφόσον έχουν αποκτηθεί)
Στην περίπτωση που ο άνδρας είναι διαζευγμένος με τέκνο ή άγαμος πατέρας, χρειάζεται να προσκομιστούν στοιχεία εκούσιας αναγνώρισης του τέκνου.
Για τις παρακάτω κατηγορίες απαιτούνται επιπλέον:
Αρχική εγγραφή γυναίκας διαζευγμένης.
1. Ληξιαρχική πράξη διαζυγίου και απόφαση δικαστηρίου για την επιμέλεια των τέκνων (εφόσον υπάρχουν)
Αρχική εγγραφή άγαμης μητέρας.
1. Σε περίπτωση άγαμης μητέρας απαιτείται ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του τέκνου και στοιχεία αναγνώρισης
 
Αρχεία
• Έντυπο αίτησης για άνοιγμα μερίδας στο δημοτολόγιο σε περίπτωση μη εγγραφής σε άλλο δημοτολόγιο