Αποτελεσματα διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 231/2018 προκήρυξης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου δύο (2) ΥΕ Καθαριστριών.

Ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για την πρόσληψη καθαρίστριας του 10ου Δ.Σ. & του 10ου Νηπιαγωγείου, από τους πίνακες προσληπτέων – κατάταξης.
Αρχεία:
1. Πίνακας Προσληπτέων.
2. Πίνακας Κατάταξης.