Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών Ο.Τ.Α.

Ανακοινώνεται η πρόσληψη  προσωπικού δεκαέξι (16) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Που θα έχουν ως σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών.
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο mail: aitisi@petroupoli.gov.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματά σας) αίτηση, με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, από 15/07/2020 έως 20/07/2020, και μετά την επιλογή τους πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, που θα βρείτε στην “Ανακοίνωση”.

Αρχεία:

  1. Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
  2.  Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.