Τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, για τις ανάγκες της Δ/νσης  Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Πρασίνου.

Ανακοινώνεται η πρόσληψη  προσωπικού δώδεκα (12) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 05/07/2021, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης  Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Πρασίνου (λόγω του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19), και ειδικότερα την πρόσληψη:

Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Χρονικό διάστημα (Μήνες)
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ Μερικής Απασχόλησης    12 Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι 05/07/2021
ΣΥΝΟΛΟ      12  

Οι  υποψήφιοι  πρέπει να  έχουν  ηλικία  από 18 έως 65  ετών

Για τις θέσεις των Εργατών – Καθαριότητας:
Δεν  απαιτούνται   ειδικά τυπικά  προσόντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι  μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν  υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1)Φωτοαντίγραφο  των δύο  όψεων  της αστυνομικής τους  ταυτότητας
2)Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
3)Βεβαίωση  ανεργίας  του Ο.Α.Ε.Δ.

Η Επιλογή αξιολόγησης θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή που θα ορίσει με απόφαση του ο Δήμαρχος Πετρούπολης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο mail aitisi@petroupoli.gov.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματά σας) αίτηση, με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,  από 04/01/2021 έως 08/01/2021, ( ώρα 23.59 )και μετά την επιλογή τους πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους  τα ανωτέρω προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

 

Αρχεία:

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.