Δείτε την πρόσκληση της  4ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου ) στις 10 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.