Ο Δήμος Πετρούπολης, ανακοινώνει την απόφαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Πετρούπολης για την αξιολόγηση των υποψηφίων και τον καταρτισμό του σχετικού πίνακα κατάταξης προσληπτέων της 23230/03-06-2024 ανακοίνωσης του Δήμου Πετρούπολης, για την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μήνες, για την πραγματοποίηση των Καλοκαιρινών Παιδοτόπων, της Διεύθυνσης Παιδείας Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου.

Ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο για τον πίνακα κατάταξης προσληπτέων.

   

Αρχεία:
Πίνακας προσληπτέων της 23230/03-06-2024 ανακοίνωσης.