Ο Δήμος Πετρούπολης, ανακοινώνει την απόφαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Πετρούπολης για την αξιολόγηση των υποψηφίων και τον καταρτισμό του σχετικού πίνακα κατάταξης προσληπτέων της 24750/14-06-2024 ανακοίνωσης του Δήμου Πετρούπολης, για την πρόσληψη ΠΕ Παιδαγωγών -ΠΕ φιλολογικών σπουδών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μήνες, για την πραγματοποίηση των Καλοκαιρινών Παιδοτόπων, της Διεύθυνσης Παιδείας Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου.

Ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο για τον πίνακα κατάταξης προσληπτέων.

   

Αρχεία:
Πίνακας προσληπτέων της 24750/14-06-2024 ανακοίνωσης.