Τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο
Ανακοίνωση πρόθεσης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, για το έτος 2024, συνολικού αριθμού τριών (3) Ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου.
Ενημερωθείτε αναλυτικά από το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.

Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων είναι από 19/01/2024 έως και 23/01/2024.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά εντός πέντε (5) ημερών, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78, Τ.Κ.132 32 Πετρούπολη,
απευθύνοντας την στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Tμήμα Πρωτοκόλλου,
(τηλ. Επικοινωνίας : 213-2024476 – 451).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες, από 19/01/2024 έως και 23/01/2024, και μετά την επιλογή τους πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά έως και την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

 

Αρχεία:

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.