Ο Δήμαρχος Πετρούπολης, διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «άνω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια και
τοποθέτηση εξοπλισμού του Άλσους Αγίου Δημητρίου του Δήμου Πετρούπολης.
Η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 1.290.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%(ποσού 309.600,00),ήτοι συνολικού ποσού 1.599.600,00 € , με κ ωδικούς CPV : 44231000-8, 37442900-8, 34928480-6, 37535200-9, 39113300-0, 34928480-6.
Η σύμβαση υποδιαιρείται σε 2 ομάδες. Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες ή / και για το σύνολο αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα περιλαμβάνει το σύνολο των αναγραφόμενων ειδών ανά ομάδα.
Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14/07/2023 στις 14:00.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών : 19/07/2023 στις 11:00.

Ισχύς των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www . promitheus . gov . gr του ως
άνω συστήματος (Συστ.Αριθμός: 191817) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ www.promitheus.gov.gr.,
στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά στον ως άνω σύνδεσμο.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας (χωρίς Φ.Π.Α) ήτοι € 25.800,00 (είκοσι πέντε χιλιάδες οκτακόσια ευρώ).

Αναλυτικά: ΟΜΑΔΑ Α:€24.720,00, ΟΜΑΔΑ Β: € 1.080,00.
Η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Προκήρυξη της σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 02/06/2023 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Αρχεία:

Αρχεία διαγωνισμού