Ο Δήμαρχος Πετρούπολης, διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «κάτω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε πενήντα δύο χιλιάδες ευρώ (€ 52.000 ) πλέον Φ.Π.Α. 24%.
Κωδικός CPV : 31518600-6 (Προβολείς φωτισμού).
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων – προβολέων LED σε γήπεδα του αθλητικού κέντρου Πετρούπολης.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19/04/2023 στις 14:00.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών : 24/04/2023 στις 11:00.
Ισχύς των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (Συστ.Αριθμός: 181984) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ www.promitheus.gov.gr., στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά στον ως

Αρχεία:

Αρχεία διαγωνισμού