Τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο
Ανακοίνωση πρόθεσης σύναψης ΣΜΕ δεκατεσσάρων (14) ατόμων στη Δ/νση Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Πετρούπολης.

Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου δέκα τεσσάρων (14) ατόμων στη Δ/νση Πολιτισμού,  Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Πετρούπολης, από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο υπό τη μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους, με αντικείμενο το έργο: «Λειτουργία τμημάτων Μουσικής” συνολικής διάρκειας έως εννέα (9) μήνες.

Υποβολή Αιτήσεων
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Τετάρτη 14/09/2022 έως και Παρασκευή 16/09/2022.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78, Τ.Κ. : 132 31 Πετρούπολη, απευθύνοντας την,
στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Tμήμα Πρωτοκόλλου.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
1) Αίτηση
2) Υπεύθυνη Δήλωση δυνατότητας παροχής τηλεκπαίδευσης
3) Αντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
4) Βιογραφικό Σημείωμα
5) Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών ή Διπλώματος
6) Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας

Αρχεία:

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.