Τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο
Ανακοίνωση πρόθεσης σύναψης ΣΜΕ για την Διεύθυνση Πολιτισμού-Αθλητισμού.

Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δώδεκα (12) άτομα στη Δ/νση Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Πετρούπολης, από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο υπό τη μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους, με αντικείμενο το έργο: «Λειτουργία τμημάτων επιμόρφωσης, επαγγελματικού προσανατολισμού και δημιουργικής
απασχόλησης: Θέατρο, Κινησιολογία, Χορός, Αγιογραφία, Φωτογραφία, Εικαστικά, Κεραμική, Μουσική, Άθληση και προστασία αθλουμένων” συνολικής διάρκειας έως έξι (6) μήνες.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ  Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) της ανακοίνωσης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Αντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
3) Βιογραφικό Σημείωμα
4) Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών ή Διπλώματος
5) Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ , ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Παρασκευή 7/05/2021 έως και Παρασκευή 14/05/2021.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση aitisi@petroupoli.gov.gr.

Αρχεία:

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.