Δήμος Πετρούπολης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

          Δημοσιοποιεί την πρόθεση του Δήμου να κινήσει διαδικασία επιλογής “Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης”  κατά τις διατάξεις  του άρθρου 77 του Ν.3852/2010, όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ με την παρ. 1 και τροποποιήθηκε με τις παρ. 2, 3 & 5 του άρθρου 7 του Ν. 4623/2019.
Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.
Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 4555/2018.
Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.
Ο συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους.
Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.
       Υποψηφιότητες υποβάλλονται με γραπτή δήλωση που κατατίθεται αυτοπροσώπως στο Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου και Λοιπών Συλλογικών Οργάνων (Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου, 2ος όροφος, Κ. Βάρναλη 76-78, Πετρούπολη) μέχρι την Δευτέρα  30 Μαρτίου 2020  και ώρα 14:00 υπόψη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Πετρούπολης.
Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση, email) και από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986  όπου θα αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 4555/2018.
Με την κατάθεση της σχετικής αίτησης ο υποψήφιος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την κοινοποίηση των παραπάνω εγγράφων (δήλωση υποψηφιότητας, βιογραφικό, υπεύθυνη δήλωση) στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πετρούπολης.
Η διαδικασία εκλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης θα ολοκληρωθεί στην Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 με την προβλεπόμενη ψηφοφορία. (μυστική ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) από τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου)
Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00-14:00, από το Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου και Λοιπών Συλλογικών Οργάνων στο τηλέφωνο 213-2024404 και από το Γραφείο Δημάρχου στα τηλέφωνα 213-2024402, 213-2024403.