Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σκοπό την κάλυψη  της κατεπείγουσας ανάγκης πυρασφάλειας.

Ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού είκοσι  (20) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4)  μηνών, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών  εποχιακών αναγκών  και ειδικότερα την πρόσληψη πέντε (5)  ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών και  δεκαπέντε (15) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ  Εργατών Γενικών Καθηκόντων, για την κάλυψη  της κατεπείγουσας ανάγκης πυρασφάλειας,  για την  πρόληψη  ενδεχόμενων πυρκαγιών  στα διοικητικά όρια του Δήμου Πετρούπολης, κατά την θερινή περίοδο, έτους 2020.
Οι  υποψήφιοι  πρέπει να  έχουν  ηλικία  από 18 έως 65  ετών.
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Για τις θέσεις των Οδηγών

 • Απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Άδεια οδήγησης  Γ’ κατηγορίας
 • Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (εν ισχύ Π.Ε.Ι)

Για τις θέσεις των Εργατών  Γενικών Καθηκόντων

 • Δεν απαιτούνται   ειδικά τυπικά  προσόντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997.

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι  μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν  υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο  όψεων  της αστυνομικής τους  ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (για τις θέσεις των οδηγών).
 3. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης Γ’ κατηγορίας (για τις θέσεις των οδηγών).
 4. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (εν ισχύ Π.Ε.Ι.)- (για τις θέσεις των οδηγών).
 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 6. Βεβαίωση ανεργίας  του Ο.Α..Ε.Δ.
 7. Εκκαθαριστικό εφορίας (τελευταίου έτους).
 8. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 σχετικά με κώλυμα διορισμού ( θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία μετά την επιλογή ).

Η Επιλογή αξιολόγησης θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή που θα ορίσει με απόφαση του ο Δήμαρχος Πετρούπολης.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο mail dioikitiki@petroupoli.gov.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματά σας) αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά σε αρχείο pdf χαμηλής ανάλυσης ( <=300dpi ), μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από 3/06/2020 έως και 7/06/2020, και μετά την επιλογή τους πρέπει να τα προσκομίσουν υποχρεωτικά έως την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους.
Αρχεία

 1. Ανακοίνωση
 2. Αίτηση