Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2020.

Συνοπτικός Διαγωνισμός, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της δαπάνης που θα καταβληθεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ασφαλιστική κάλυψη των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργων με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2020» , για την ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με την αριθμ. 4/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Πρασίνου. προϋπολογισμού 33.400,00
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ Παρασκευή 10/04/2019
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο πρωτόκολλο του Δήμου Πετρούπολης Κ.Βάρναλη 76-78 ΤΚ 13231 μέχρι την Τρίτη 21/04/2020 ή μπορεί να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι Τετάρτη 22/04/2020 και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78.
Αρχεία:
1. Περίληψη διακήρυξης.
2. Διακήρυξη
3. Μελέτη
4. ΤΕΥΔ