Προμήθεια και τοποθέτηση Αθλητικών Δαπέδων και Ηλεκτροφωτισμού σε Αθλητικούς Χώρους του Δήμου Πετρούπολης.

Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) της υπ αριθμ 17/2020 μελέτης του Δήμου για την: «Προμήθεια και τοποθέτηση Αθλητικών Δαπέδων και Ηλεκτροφωτισμού σε Αθλητικούς Χώρους του Δήμου Πετρούπολης» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 619.578,56 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Αριθμός συστήματος διαγωνισμού 90669
Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε (120) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 10/04/2020
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11/05/2020 και ώρα 15:00
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών θα γίνει στις 15/05/2020 και ώρα 12:00
Αρχεία:
1. Περίληψη Διακήρυξης
2. Διακήρυξη
3. Μελέτη
4. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
5. ΕΕΕΠ.