Δήμος Πετρούπολης

Στις 11 Οκτωβρίου 2019 η Εκτελεστική Επιτροπή, με την αριθμ. 8/2019 πράξη της, εισηγείται την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πετρούπολης, έτους 2019.

 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αρχεία:
Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 08/2019