Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Κομμωτή – Κουρέα.

Για την αναγγελία άσκησης επαγγέλματος κομμωτή – κουρέα, απαιτείται η υποβολή της αντίστοιχης αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης.
Αρχεία: