Ταμειακός Απολογιστικός πίνακας- Περίοδος 02/2016.