Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Πετρούπολης θα προχωρήσει στη χορήγηση δεκατεσσάρων (14) αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2016, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 279/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ( απόφαση 11143/11-1-2-016 Περιφερειάρχη Αττικής), με την οποία καθορίστηκε ο ανώτατος αριθμός αδειών Υπαίθριου Πλανόδιου και Στάσιμου Εμπορίου, κατά κατηγορία επαγγελμάτων για το έτος 2016.
Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια στάσιμου εμπορίου μπορούν να προσέλθουν στο Δήμο από 03.02.2016 έως 29.02.2016, υποβάλλοντας αίτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά της ιδιότητάς τους,  για  τη Α΄ φάση, όπως αναλυτικά  αναφέρονται στο πλήρες κείμενο της απόφασης.