Ταμειακός Απολογιστικός πίνακας – Περίοδος 05/2015.