Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΜΕ 4/2014, για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου. Δείτε τα αποτελέσματα.