Δείτε τον πίνακα μοριοδότησης των ωφελουμένων – επιλαχόντων, για την κάλυψη των κενών θέσεων στους Δ΄, Ε΄, Ζ΄ & ΣΤ’ δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, καθώς και τα αντίστοιχα κριτήρια μοριοδότησης.