ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ 3ου-6ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Μετά από τις επίμΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ 3ου-6ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝονες και συντονισμένες προσπάθειες της Διοίκησης του Δήμου με τους μαζικούς φορείς της πόλης, αλλά και των επερωτήσεων και παρεμβάσεων στη Βουλή του ΚΚΕ, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2385/τεύχος Β΄/2014 (8 Σεπτέμβρη) η απόφαση του Υπουργού για την ανάκληση της απόφασης για την συγχώνευση των 3ου & 6ου Δημοτικών σχολείων.
  Σας παραθέτουμε παρακάτω το απόσπασμα της απόφασης:
Β) Ανακαλούμε την εφαρμογή της αρ. 72624/Δ4/12-05-2014 (ΦΕΚ 1329/τ.Β΄/26-05-2014) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα <<Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων>> κατά το μέρος που αφορά: Στη Συγχώνευση του 3ου 12/θ Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης με το 6ο 8/θ  Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης με έδρα την Πετρούπολη, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Αττικής.

                                                                            Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ