Ταμειακός Απολογιστικός πίνακας- Περίοδος 03/2016.