Συνοπτική κατάσταση Προϋπολογισμού για το διάστημα 01/01-30/03/2019.