Ανακοίνωση προθέσεως σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με δύο (2) Iατρούς, για την παροχή υπηρεσιών στο Δήμο Πετρούπολης και ειδικότερα για την ιατρική παρακολούθηση των αθλουμένων στο Κολυμβητήριο του Δήμου.
Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου θα συναφθούν για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες. Οι συμβασιούχοι δεν θα δικαιούνται αμοιβή κατά τη διάρκεια που δεν θα έχoυν αντικείμενο.

Οι Ιατροί θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα:
➢ Πτυχίο Ιατρικής Σχολής.
➢ Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.
➢ Εργασιακή Εμπειρία

Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση aitisi@petroupoli.gov.gr, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, από 12/05/2022 έως και 16/05/2022.

Τα συνημμένα αρχεία πρέπει να είναι σε μορφή portable document format (pdf) με μέγιστο μέγεθος τα 5 ΜΒ ανά email.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
➢ Τίτλοι σπουδών
➢ Άδεια άσκησης επαγγέλματος
➢ Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας
➢ Βιογραφικό Σημείωμα
➢ Βεβαιώσεις εμπειρίας

Επιλογή Υποψήφιων
Η σχετική επιλογή θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση του Αντιδημάρχου Πετρούπολης. Κατά την επιλογή θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγομένων για το συγκεκριμένο έργο (εμπειρία, προϋπηρεσία στο κολυμβητήριο, οικογενειακή κατάσταση).

Αρχεία

Ανακοίνωση
Αίτηση