Ενημερωθείτε μέσω της Συνοπτικής Οικονομικής Κατάστασης, για τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2014, όπως αυτός επικυρώθηκε με το υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 6538/50204 από 20.12.14 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.