Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων – επιδαπέδιων κάδων και δύο ημιφορτηγά – ένα ανατρεπόμενο 3,5 τον.

Ο Δήμαρχος Πετρούπολης, προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανακήρυξη μειοδότη για την «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων – επιδαπέδιων κάδων και δύο ημιφορτηγά – ένα ανατρεπόμενο 3,5 τον» για τις ανάγκες του Δήμου , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – κόστους, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 399.924,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%). Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Αττικής με τη ΣΑΕΠ 085. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 62.7135.0005 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Πετρούπολης. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ. ενάριθ. έργου: 2021ΕΠ08500008).

Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται: ΟΜΑΔΑ Α τρείς (3) μήνες, ΟΜΑΔΑ Β & Γ πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 29 /07/2022
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29/08/2022 και ώρα 15:00.μ.μ
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών θα γίνει στις 02/09/2022 και ώρα 12.00μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν4155/13 και στο άρθρο 11 της Υ.Α Π1 2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ www.promitheus.gov.gr., στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο με αριθμό συστήματος:
ΟΜΑΔΑ Α: 169632 ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ Β: 169628 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ
ΟΜΑΔΑ Γ : 169630 ΦΟΡΤΗΓΟ 3,5 ΤΟΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της μελέτης και της διακήρυξης στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου τηλ. 213 2024409 – 456 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.petroupoli.gov.grwww.promitheus.gov.gr

 

Αρχεία:

Αρχεία διαγωνισμού