Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς
«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» , για την ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με την αριθμ. 60/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. προϋπολογισμού 30.000,00

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ  13/11/2020

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο πρωτόκολλο του Δήμου Πετρούπολης Κ.Βάρναλη 76-78 ΤΚ 13231 μέχρι την 20/11/2020 ή μπορεί να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 23/11/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78.

Αρχεία:

1. Περίληψη Διακήρυξης
2. Διακήρυξη
3. Μελέτη
4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
5. ΤΕΥΔ