Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς «Προμήθεια και εγκατάσταση μπασκετών και λοιπού υλικού στους αθλητικούς χώρους του Δήμου Πετρούπολης» , για την ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με την αριθμ. 67/2020 μελέτη της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών. προϋπολογισμού 74.400,00
.
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 23/11/ 2020
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο πρωτόκολλο του Δήμου Πετρούπολης Κ.Βάρναλη 76-78 ΤΚ 13231 μέχρι την 2/12/2020 ή μπορεί να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή
διαγωνισμού την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 3/12/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών
του Δήμου Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: την ίδια ημέρα και ώρα όπως παραπάνω αναφέρεται.
Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στους γενικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού .
Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 έως 15:00, από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Πετρούπολης, Δ/νση: Κ. Βάρναλη 76-78. Τηλ.: 213 2062409 – 213 2024456, ΦΑΞ: 213 – 2024418
αρμόδια υπάλληλος κ Παπαδοπούλου Φανή.

Αρχεία:

1. Περίληψη Διακήρυξης
2. Διακήρυξη
3. Πρωτογενές Αίτημα (Μελέτη)
4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
5. ΤΕΥΔ