Συνοπτικός Διαγωνισμός, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2020».
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 07/07/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78.
Αρχεία:
1. Διακήρυξη
2. Μελέτη
3. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
4. ΤΕΥΔ.