Διακήρυξη Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια  καυσίμων λιπαντικών  και πρόσθετων έτους 2017.