Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη προμήθεια εναλλακτών για τις κολυμβητικές δεξαμενές του δημοτικού κολυμβητηρίου.